Skolereglement 2022-2023

Organisering av skolen

Rektor

Rektor har – som pedagogisk og administrativ leder – ansvar for skolens daglige drift, for at skolemyndighetenes og skolestyrets vedtak blir satt i verk, og for at skolens interesser ellers blir ivaretatt på beste måte.

Undervisningsleder I

Undervisningsleder I ser til at det er god orden ved skolen, lager ulike planer (timeplan, tentamensplan osv.), gir råd for valg av programfag, har ansvar for planlegging og gjennomføring av eksamen, og avlaster rektor i den daglige drift av skolen.

Undervisningsleder II

Undervisningsleder II er bindeledd mellom skolens ledelse og elevrådet, og har en koordinerende rolle i forhold til kontaktlærerne.

Hovedkontaktlærer

Hovedkontaktlærer har et særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder klassen. Arbeidet skjer i samarbeid med kontaktlærer.

Kontaktlærer

Hver elev har sin kontaktlærer. Kontaktlærer følger opp sine elever – både for å hjelpe dem til å trives på skolen, og ved å følge opp reglementsbrudd. Kontaktlærer har jevnlig kontakt med eleven om fravær, anmerkninger og lignende. Han skal ha minst to elevsamtaler årlig. Kontaktlærer er skolens bindeledd mellom heim og skole.

Elevråd

Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Hver klasse velger en representant med personlig varamann innen 3 uker etter skolestart om høsten. Valget skal være skriftlig. (Jfr. friskolelova § 5-3).

Rådgivere

Yrkes- og utdanningsrådgiver gir elevene informasjon og veiledning om utdanning og yrkesvalg, i tillegg til veiledning knyttet til lånekassen, behov for tilrettelegging i opplæringen og andre sosialpedagogiske spørsmål.

Sosialrådgiver samarbeider blant annet med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier , pedagogisk psykologisk rådgivning (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT).

Sosiallærer

Sosiallærer gir veiledning og formidler hjelp til elever i vanskelige situasjoner.

Faglærer

Faglærer har ansvar for at elevene får undervisning, veiledning og vurdering i tråd med gjeldende læreplaner og regelverk

IKT-ansvarlig

Har ansvar for innkjøp og drift av skolens datautstyr og nettverk.

Bibliotekar

Bibliotekaren arbeider for at elevene skal få et best mulig bibliotektilbud. Bibliotekaren har det praktiske ansvar for utlån av skolebøker.

Elevens rettigheter

Eleven har rett til å få den opplæringen som læreplanene fastsetter.

Eleven har rett på et godt arbeids- og læringsmiljø i følge friskolelova § 2-4, som igjen viser til opplæringslova § 9A. Det skal velges et elevråd som skal samarbeide med skolens ledelse om skolespørsmål.

Eleven har rett på vurdering underveis og sluttvurdering. Eleven har rett til å få vurdert prøver og innleveringer innen rimelige tidsfrister.

Eleven har i følge § 3-6 i friskolelova rett på hjelp gjennom pedagogisk psykologisk rådgivning eller annen rådgivning når han har behov for spesiell hjelp eller har gjort seg skyldig i alvorlige reglementsbrudd.

Eleven har rett til å forklare seg ved reglementsbrudd. De foresatte har rett på skriftlig melding ved alvorlige eller gjentatte reglementsbrudd. Dette gjelder når eleven er umyndig.

Se for øvrig friskolelova og Forskrift til friskolelova for ytterligere rettigheter.

Elevens plikter

Elevens opptreden

Eleven sin oppførsel overfor andre skal være hensynsfull, real og høflig. Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. Om en elev opplever slik atferd eller blir gjort kjent med tilfeller av slik atferd, så skal dette meldes videre til noen i personalet, fortrinnsvis kontaktlærer.

Møte til undervisningen

Det er pliktig frammøte til all undervisning. Når en elev er borte fra undervisningen forventes det at eleven selv tar ansvar for å holde seg oppdatert i fagene. Eleven melder fra om fravær til faglærer/kontaktlærer i god tid på forhånd. Eleven gjør rede for uanmeldt fravær til kontaktlærer innen ei uke.

Fravær blir registrert og kan ha konsekvenser for karakteren i orden og atferd og halvårsvurdering og sluttvurdering i fag. Se mer under Forhold vedrørende fravær.

Delta i undervisningen

Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt. Eleven må selv skaffe og ha med seg undervisningsmateriell som skolen krever, og som skolen ikke holder. Det er ikke lov å forlate klasserommet uten etter avtale med lærer. Dersom en elev uten gyldig grunn ikke møter til prøve, kan faglærer kreve at han må ta prøven uten varsel ved første anledning.

Skolesamling

Eleven skal møte til skolesamling mandag-torsdag. Her blir det felles informasjon og andakt. Elever som har fri de fire første timene, har ikke frammøteplikt på skolesamling.

Holde seg orientert

Eleven er ansvarlig for å holde seg orientert om informasjon som blir gitt på skolesamling, i klassen, VIS, Teams og andre relevante læringsplattformer, på skolens nettside, på oppslagstavler og infoskjermer.

Grunnlag for halvårsvurdering/standpunktkarakter

Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læreren skal legge til rette for at eleven får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven.  Dersom eleven har dokumentert fravær ved vurderingssituasjoner, må eleven og faglærer samarbeide om ny vurderingssituasjon.

Melding om planlagt fravær

Planlagt fravær meldes til kontaktlærer i god tid på forhånd. Søknad om selvstendig studiearbeid leveres til faglærer. Ved slike søknader benyttes eget skjema og søknad må leveres minst en uke før første fraværsdag. Se mer under Forhold vedrørende fravær.

Erstatningsplikt

Eleven er erstatningsansvarlig for skader han gjør når han ikke er så forsiktig som en kan forvente.

Skolepenger

Eleven har plikt til å betale skolepenger ut fra krav fra skolen.

Tiltak for orden og atferd

Rutine for orden i klasserommet og uteområdet

Elevene skal holde orden på sin pult og i klasserommet. Når elevene forlater klasserommet, skal de ta med seg skolemateriellet sitt. Det skal ikke ligge igjen bøker, notater, pc/ladere og lignende i rommet. Etter siste time i rommet skal eleven sette stolen opp på pulten/henge opp stolen. Hver faggruppe har ansvar for å finne gode ordninger for orden i klasserommet i lag med faglærer.

Eleven må regne med organisert vasking av fellesareal i løpet av året. Elevene skal også holde skolen og skoleområdet rent for papir og annet avfall. Det kan bli nødvendig med organisert rydding og soping av uteareal. Dette må alle være med på.

Mat og drikke i timene

Elevene skal ikke spise i timene. Når det gjelder drikke er det lov å ha med vann og kopp med lokk.

Mobiltelefon e.l.

Mobiltelefon e.l. skal være lydløs og ikke brukes til utenomfaglig aktivitet i skoletimer. Mobiltelefonen skal enten oppbevares i hylle ved døra eller i ryggsekken.

Bruk av datamaskin

Datamaskin skal kun brukes til læringsarbeid i skoletimer. De som har leieavtale med skolen har plikt til å behandle/bruke datamaskinen i henhold til inngått avtale. Skolen ser meget alvorlig på misbruk av passord, og ulovlig innlogging på nettverk og skolens maskiner.

Teknisk utstyr

Skolen har en del teknisk utstyr som kan lånes ut til elevene under visse vilkår. Elevene må ta vare på utstyret, og følge retningslinjer som blir gitt. Skolen kan kreve erstatning for utstyr som blir ødelagt.

Tobakk og rusmidler

Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på Lundeneset sitt område i skoletida (skoledager kl 0800-1525). Under turer og ekskursjoner gjelder turleders anvisning.

Kjøp, salg, besittelse og bruk av alkohol og andre rusmidler er forbudt.

Våpen

Det er ikke tillatt å ha med seg kniv, skytevåpen, softgun eller andre våpen eller våpenlignende gjenstander på skolen.

Motoriserte kjøretøy

Motoriserte kjøretøy parkeres på plasser som skolen henviser til.

Det er mange som bor på skolens område; både småbarn, ungdommer og voksne. Derfor tillates ikke kjøring inne på skolens område. Der er kun tillatt å kjøre til og fra parkeringsplassene. Fartsgrensen er 30 km/t. Vettløs kjøring kan bli anmeldt. Ved reglementsbrudd ved bruk av bil kan skolen nekte eleven å ha bil på skolens område.

I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt at elever kjører sine private biler for skolen til og fra turer og lignende. Medelever som er under 18 år og sitter på som passasjerer i disse bilene i skolens regi, må ha foresattes skriftlige samtykke til dette.

Russeaktiviteter

Russeaktiviteter skal ikke forstyrre undervisningen, og skal derfor som hovedregel foregå utenfor undervisningstiden.

Verneregler og brannsikkerhet

Eleven må alltid følge gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruke det verneutstyret som faget krever eller som skolen påbyr. Misbruk av verneutstyr, hjertestarter og brannvarslingsutstyr er strengt forbudt.

Fusk

Som fusk regnes det å hjelpe andre/ta imot hjelp og bruk av ulovlige hjelpemiddel i vurderingssituasjoner. Dette ser skolen svært strengt på. Headsett, mobiltelefon, spill o.l. skal ikke benyttes ved vurderingssituasjoner. På prøver hvor elevene har lov å bruke internett kan imidlertid headsett nyttes hvis faglærer godkjenner dette.

Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd og vurderingssituasjonen blir annullert. Avskrift fra internett eller andre kilder kan også regnes som fusk når det blir utgitt for å være elevens eget arbeid. Ved mistanke om fusk, får eleven fullføre vurderingssituasjonen, men dersom det blir avgjort senere at eleven har fusket (ev. etter klagebehandling), blir konsekvensene de samme som nevnt ovenfor.

Ugyldig fravær

Dersom en elev er borte fra skolen uten gyldig grunn, blir fraværet definert som ugyldig og kan få konsekvenser for karakteren i orden og atferd og halvårsvurdering og sluttvurdering i fag. Se mer under Forhold vedrørende fravær.

Oppfølging av skolereglement

Anmerkningssystem

Alle videregående skoler er pålagt å gi elevene ordens- og atferdskarakterer. Anmerkningssystemet nedenfor er laget for å prøve å gi en så saklig og rettferdig ordens- og atferdskarakter som mulig. Anmerkningen er derfor ingen straff, men en loggføring av regelbruddet.

Det settes en karakter i orden og en karakter i atferd (jfr. Forskrift til friskolelova kap. 3). Ved fastsetting av ordens- og atferdskarakterer legger klasselærerråd en helhetsvurdering til grunn. Eleven har rett på skriftlig varsel så snart faren for nedsatt karakter i orden eller atferd foreligger. Eleven skal normalt kunne få karakteren ”God” hvis han viser god orden og atferd etter at varselbrev er sendt.

ORDENATFERD
Å komme for sentUtenomfaglig/ingen aktivitet i timen
Ikke møtt til elevsamtaleUreglementær kjøring på skolens område
Ugyldig fravær fra enkelttimerUgyldig fravær fra enkelttimer
Ugyldig fravær fra skoledag(er)Ugyldig fravær fra skoledag(er)
Ikke levert hjemmearbeid/lekser/meldingUro i egen klasse/andre klasser
GlemmingSpising/drikking i timen
Gjenglemte skolebøkerBruk av tobakk og rusmidler
Manglende orden på arbeidsplassenUtvist i deler av timen
 For sent levert større innleveringsarbeidManglende respekt for medelev/lærer
Utvisning i mer enn en enkelttime
Mislighold av skolebøker, pc og nettverk
Fusk og forsøk på fusk
Har med våpen e.l. på skolen

Andre reaksjoner

Dersom en elev ikke vil innordne seg reglementet til skolen, kan faglærer vise eleven ut av timen. Rektor kan vise eleven ut for resten av dagen. Utelukking fra undervisningen i mer en én dag og inntil fem dager skal avgjøres av rektor. Før vedtak om bortvisning kan fattes skal eleven ha hatt mulighet til å forklare seg, og en skal vurdere om en kan benytte andre hjelpe- eller refsingstiltak. Dersom eleven i alvorlig grad bryter reglementet eller forsømmer pliktene sine, eller når han vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går utover orden og arbeidsro i skole, kan eleven etter vedtak av heimfylket vises bort for resten av skoleåret. Dersom eleven ikke er myndig, skal foresatte på forhånd ha fått melding om forhold som kan føre til bortvisning. Departementet er klageinstans. (Jfr. friskolelova § 3-10).

Forhold vedrørende fravær

Grunnlag for å sette karakter

Eleven og foresatte skal (jfr. Forskrift til friskolelova § 3-8) få skriftlig varsel uten ugrunnet opphold når det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Grunnlaget for Lundeneset sine fraværsregler er Forskrift til friskolelova § 3-44. Hovedregelen er at alt fravær skal fremkomme på vitnemål og kompetansebevis for hvert av de tre skoleårene. Fraværet blir ført i dager og timer. Egne regler gjelder for delkurselever.

Grense for fravær

Forskrift til friskolelova § 3-3 siste ledd finner vi bestemmelsen som gjelder fraværsgrense i fag for elever i videregående skole.

 • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes f. eks. sykdom, legetime, samtale med helsesykepleier, PP-tjenesten eller tilsvarende. Flere godkjente grunner til fravær er nevnt under avsnittet Føring av fravær på vitnemålet.
 • Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt.
 • I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.
 • Fravær grunnet ferieturer og kjøretimer er eksempel på fravær som ikke kan unntas.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Føring av fravær på vitnemålet

Det er ført opp ei ramme på 10 dager som en elev kan være borte uten at dette blir registrert på vitnemål eller annen dokumentasjon, jfr. Forskrift til friskolelova § 3-44. Forutsetningen for at skolen kan godkjenne fravær innenfor denne regelen er at eleven selv søker å kompensere for tapt undervisning i samarbeid med innsats fra skolen.

Eksempel på fravær innenfor ”10-dagersregelen”:
 • Arbeid som tillitsvalgt (på regionalt eller nasjonalt nivå i landsdekkende organisasjoner).
 • Politisk arbeid (i forbindelse med valgkamp o.l.)
 • Hjelpearbeid (organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte (rettssaker, politi, sesjon)
 • Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager
 • Omsorgsoppgaver
 • Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner
 • Helse- og velferdsgrunner. Dette gjelder sykdom (f.eks. astma) som en elev har over tid og som fører til at eleven til tider må være borte fra skolen i timer eller dager. Regelen skal komme de elevene i møte som sliter med slike kroniske helseproblem eller langvarig sykefravær. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette.

Annet fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. (Gjelder ikke for fravær i fag. Se kulepunkt 3 under grense for fravær). Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første skoledag.

Rutine ved fravær etter ”10-dagersregelen”:

En elev kan totalt få godkjent 10 dager i løpet av ett år etter denne regelen. Fravær ut over dette (også ved kronisk sykdom) blir ført som fravær på vitnemål og annen dokumentasjon.

En elev som mener at retten til å nytte 10-dagersregelen foreligger, skal ved hvert fravær søke kontaktlærer om dette slik at dette kan bli registrert i fraværssystemet (Fronter). Så sant det er mulig skal søknaden komme før fraværet, men i alle tilfeller uten ugrunnet opphold etter at fraværet har hvert. Skolen vil ikke godkjenne søknad om slikt fravær som kommer lang tid etter fraværet.

Alt fravær som faller inn under 10-dagers regelen må dokumenteres. Ved kronisk sykdom må attest eller melding legges ved søknaden ved første fravær. Dokumentasjonen leveres til kontaktlærer.

Alternativ til vanlig undervisning

En elev kan få organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor uten at det blir regnet som fravær, jfr. Forskrift til friskolelova § 3-44.

Eksempel på slikt fravær:
 • Studiearbeid i bibliotek, gruppearbeid
 • Ekskursjon
 • Studietur, godkjent av skolen
 • Prosjektarbeid, innsamling av informasjon o.l.
 • Godkjent besøk på studiemesse, yrkesorientering
 • Turnè som promoterer skolen
 • Representasjonsreise for russen

Når faglærer eller rektor gir slike løyver for enkeltelever eller grupper, skal den som gir løyve, sørge for at kontaktlærer får melding om at fravær ikke skal regnes for de aktuelle timene med grunnlag i dette punktet i reglementet. Ferieturer er ikke eksempler på slikt fravær.

Søknad om selvstendig studiearbeid (benytt eget skjema) leveres til faglærer minst en uke før første fraværsdag. Ved slik søknad må eleven legge ved en arbeidsplan. Det er kontaktlærer som gjør endelig vedtak etter anbefaling fra faglærer.

Planlagt fravær

En elev som vet på forhånd at han/hun blir borte fra skolen, skal gi kontaktlærer melding på forhånd om dette fraværet både når det skal regnes som fravær og ikke. Dersom fraværet er på mer enn en dag leveres meldingen til kontaktlærer så tidlig som mulig, og minst en uke før første fraværsdag. Benytt eget skjema.

 

Reglementet er godkjent av skolestyret 26. mai 2021