Internatreglement 2022-2023

Organisering av internatet

Innledning

På Lundeneset ønsker vi at alle skal oppleve det trygt og godt å bo på internatet. Skolen forventer at internatelevene deltar aktivt med å skape et trygt og trivelig miljø gjennom oppførsel og orden. Elever og personale må spille på lag og samarbeide, og alle må vise hensyn og respekt. Ingen typer av mobbing, diskriminering eller rasisme skal tolereres i miljøet.

Generelt

Det å bo på internat er annerledes enn å bo hjemme, og det er annerledes enn å bo på hybel. Internat handler både om frihet, ansvar og om å ta hensyn til de andre.

Når vi bruker begrepet ”internat” mener vi her de elevrom som har felles ytterdør.

Eleven får tildelt rom av internatleder.

Disponering av internatrom

Eleven disponerer rommet sitt hele skoleåret unntatt i feriene og enkelte helger som er spesifisert i skoleruta. Det vil si at internatet er stengt i høst-, jule-, vinter-, påske- og sommerferien. Internatene stenges i feriene på grunn av brannforskriftene.

Ved andre anledninger ellers i året, kan skolen be om å få disponere internatrommene i kortere perioder, for eksempel ved personalkurs o.a. Skolen skal da tilby eleven som flytter ut, overnatting i klasserom eller annet sted.

Skulle endringer i for eksempel elevtall, endringer blant de ansatte eller andre spesielle omstendigheter føre til at skolen får behov for et internatrom over lengre tid, kan eleven bli bedt om å bytte internatrom.

Dersom en elev ikke følger opp sine plikter som elev eller viser seg lite egnet til å bo på internat, kan hun/han miste internatplassen.

Internatråd

Internatbeboerne velger representanter som deltar i internatrådet. Små internat har felles representant. Internatrådet tar opp internatsaker, sender saker til skolens ledelse – og kommer med forslag til forbedringer som kan gjøres i internatene. Internatrådet samarbeider med internatleder.

Ansatte som arbeider i internatet

Diakoni- og fritidsleder

Diakoni- og fritidsleder har et hovedansvar for internat- og miljøavdelingen og for kristen virksomhet. Diakoni- og fritidsleder har også en koordinerende funksjon i forhold til skole og internat/fritid.

Internatleder

Internatleder har ansvar for at internatbeboerne har et trivelig og godt bomiljø. Internatleder har ansvar for orden og renhold i internatet, og følger opp ordninger med elevoppgaver, tilsyn og miljøarrangement. Internatleder følger opp syke elever.

Ungdomsarbeider

Ungdomsarbeider vil legge til rette for at elevene kan engasjere seg i kristent arbeid både på skolen og i regionen, og vil være til stede for den enkelte som samtalepartner og sjelesørger.

Miljøarbeidere

Miljøarbeider er ansatt for å hjelpe elevene til å få ei trivelig tid i internatene. De vil prøve å dra i gang aktiviteter, turer og lignende.

Tilsynsvakt

Tilsynsvakt er den ansatte som har vakt. Den ansatte har tilsyn med at elevoppgaver utføres, tilsyn under måltider og er brannvakt. Den ansatte er tilgjengelig for elevene, og er den man tar kontakt med utenom vanlig arbeidstid.

Kontaktlærere

Hver elev har sin kontaktlærer. Kontaktlærer følger opp sine elever – både for å hjelpe dem til å trives i internatet, og ved å følge opp reglementsbrudd.

Internatoppgaver

Fellesoppgavene blir så langt det er mulig fordelt jevnt mellom elevene. Det blir satt opp oppslag om fordelingen. Elevene er ansvarlig for å holde seg orientert om hvilke oppgaver de har ansvar for.

Renhold av eget rom

Elevene skal holde rommene sine rene og ryddige. Dette er viktig både av hensyn til innemiljø, hygiene/smittefare og for å ta vare på skolens verdier. Dessuten er det kjekkest å bo på et rent og ryddig rom. Internatleder, eller den som får oppgaven tildelt, vil regelmessig (inntil en gang i måneden) gå innom for å sjekke at dette blir gjort.

Elevene må selv ha med seg kluter og vaskemiddel til romvask. Støvsuger kan lånes av skolen.

Kjøkkentjeneste

Alle internatelever deltar i kjøkkentjeneste, ca. 2 uker pr skoleår. Dersom eleven ikke kan møte må han selv skaffe vikar. Eleven har selv ansvar for å holde seg orientert om når han skal ha kjøkkentjeneste.

Vaskeuke

Elevene som bor i en internatfløy deler på å vaske fellesarealene (korridor, kjøkken/stue, trapp, vaskerom, bøttekott osv). Hvor ofte hver enkelt elev må ta sin tørn avhenger av hvor mange som bor i internatfløyen.

Vaskejobben skal gjøres innen kl 18.00 på vaskedagene. En ansatt kontrollerer at jobben er gjort tilfredsstillende.

Ordensuke

Elevene som bor i en internatfløy deler også på å holde orden på kjøkkenet/stua der. Hver enkelt elev skal rydde opp etter seg selv, men den som har ordensuke har et særlig ansvar for at det er rent og ryddig. Den som har ordensuke skal også tømme boss og matavfall når det er behov for dette, – og alltid på den siste vaskedagen i uka.

Denne jobben skal også være gjort innen kl 18.00 på vaskedagene. En ansatt kontrollerer.

 

Trekk i depositum

Veiledning til vask og orden henger på hvert internat. Dersom internatoppgavene ikke blir gjort tilfredsstillende, eller ikke blir gjort i tide, vil elevens depositum bli trukket. Skolen vil bruke disse pengene til innleie av vikar.

OppgaveTrekk per gangTrekk for hel helg
Kjøkkentjeneste100 kr400 kr
Matansvar200 kr400 kr
Vaskedag200 kr
Ordensdag200 kr

 

Helse, miljø og sikkerhet

Sykdom

Skolen ønsker å ha oversikt over, og være behjelpelig overfor syke elever. Ved sykdom skal derfor eleven kontakte internatledertelefonen før kl 08.00 på skoledager og tilsyn før kl 10.00 på fridager/helg. Hvis eleven blir syk i løpet av skoledagen, må eleven gi beskjed til internatansatt eller i resepsjonen.

Leksetid

På hverdager (mandag til torsdag) skal det være ro på internata fram til kveldsmat. Musikk– og lydanlegg skal være avslått eller ha lavt volum.

Stengetider

Det skal være ro og elevene skal være inne på sitt eget internat til følgende tider:

Vg1 og vg2: kl 22.30, vg3 kl 23.00. Vg1 og vg2 skal inn på eget rom seinest kl 23.00. Torsdager har alle innetid kl 23.00. Alle i vg1 og vg2 skal gå rett til eget rom kl 23 på torsdager. Fredager og lørdager skal alle være på eget internat kl 01.00.

Eleven skal ikke gå ut før kl 06.00 neste morgen, utenom etter avtale. Eleven har ikke lov å være på andre internat enn sitt eget før kl 07.30.

Tilsynslærer ser til at det er ro i internata. Netter før skoledager får elever vanligvis ikke overnatte hos andre. Ved spesielle hendelser kan tilsynslærer gi lov til overnatting hos en medelev før skoledag. Tilsynsvakt avgjør om en elev får lov å overnatte hos en medelev i helgene.

Underholdning

Elevene kan ha fjernsyn, lydanlegg, datamaskin og lignende på rommet. Dette skal brukes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre. Det skal heller ikke brukes slik at det går utover nattesøvnen.

Utstyr som misbrukes kan skolen inndra.

Skolen tillater ikke spill om penger eller annen underholdning som ikke er i tråd med skolens etiske ståsted. Dette gjelder også film, plakater, lesestoff, spill, programvare osv. Skolen har rett til å definere disse grensene. Hovedregelen er at filmer, dataspill eller lignende med 16 års aldersgrense aksepteres.

Dyr

Av hensyn til hygiene og allergi tillater ikke skolen dyr i internatet.

Skolens fritidsutstyr

Skolen har fritidsutstyr/-rom som kan nyttes av elevene. Elevene må ta vare på utstyret, og følge retningslinjer som blir gitt. Skolen kan kreve erstatning for utstyr som blir ødelagt.

Oppslag

Elevene bruker kitt til å henge opp plakater, bilder o.l. på elevromma og i fellesromma. Tegnestifter og små spiker kan eventuelt festes i listen under taket.

Fyrverkeri

Det er ikke tillatt å oppbevare eller bruke våpenliknende gjenstander, fyrverkeri, kinaputter, ammunisjon eller andre former for eksplosiver på skolens område. Bruk/oppbevaring av fyrverkeri på skolens område kan bli anmeldt, og vil føre til reaksjoner.

Brannutstyr og brannsikkerhet

Brannmeldere, brannslukningsutstyr og brannstiger skal bare brukes ved brann og brannøvelser. Det er ikke tillatt å dekke til brannvarsler eller å misbruke brannslanger, brannmeldere (falsk alarm) og brannslokningsapparat. Sabotasje/misbruk av brannvernutstyr kan bli anmeldt, og vil føre til reaksjoner.

Generelt må det utøves stor varsomhet ved bruk av elektriske apparater. Vannkoker, kaffetrakter og lignende apparater er ikke tillatt på internatrommene. Elevene kan brenne kubbelys som står i brannsikker lykt. Bruk av andre typer levende lys, som telys og lys i stake m.m., er ikke tillatt. Av hensyn til brannsikkerheten er det ikke tillatt å å brenne lys eller tilberede mat/drikke med elektriske apparater etter kl 2300 før hverdager og etter kl 0100 lørdag og søndag.

Motoriserte kjøretøy

Motoriserte kjøretøy må være registrerte og godkjente av Statens Vegvesen. Skolen har rett til å kreve kopi av godkjenning. Motoriserte kjøretøy parkeres på plasser som skolen henviser til. Uregistrerte biler skal ikke oppbevares på skolen uten at det er gitt spesiell tillatelse til dette. Alle elever som disponerer bil skal fylle ut registreringsskjema som de får hos internatleder.

Det er mange som bor på skolens område; både småbarn, ungdommer og voksne. Derfor tillates ikke kjøring inne på skolens område. Der er kun tillatt å kjøre til og fra parkeringsplassene. Fartsgrensen er 30 km/t. Vettløs kjøring kan bli anmeldt. Ved reglementsbrudd ved bruk av bil kan skolen nekte eleven å ha bil på skolens område.

I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt at elever kjører sine private biler for skolen til og fra turer og lignende. Medelever som er under 18 år og sitter på som passasjerer i disse bilene i skolens regi, må ha foresattes skriftlige samtykke til dette.

Tobakk og rusmidler

Lundeneset skal være en skole fri for alkohol og narkotika. Kjøp, salg, oppbevaring og bruk av slike rusmiddel er forbudt, inkludert flasker og tomemballasje. Rusmiddel vil bli beslaglagt. Ved mistanke om bruk av rusmidler, kan skolen be om at nødvendige prøver blir tatt.

Lundeneset skal være en røykfri skole. Røyking er ikke tillatt på skolens område. Røyking innendørs fører til kr 1 500 i erstatning.

Bruk av snus er ikke tillatt i skoletida, i kantiner eller på skolens kjøkken. Snus er helseskadelig, og skolen vil arbeide målretta for å redusere snusing.

Permisjon og besøk

Permisjonsordning

Om en ikke overnatter på internatet, skal dette alltid meldes til skolen i forkant. Skal en reise bort fra internatet i helg, skal en registrere dette i digital permliste innen fristen.

Elever under 18 år må ha foresattes samtykke for å reise andre steder enn til hjemmet før skoledag.

Eleven gir tilsynsvakt melding om han/hun, etter å ha bedt om permisjon, likevel blir boende i internatet. Permisjon fra internatet i ukedager må eleven ta opp med den enkelte tilsynsvakt, som vurderer dette individuelt.

Besøkende

Venner og familie er hjertelig velkommen på besøk. Dersom gjester ønsker å overnatte, blir det avtalt med tilsynsvakt på forhånd. Hovedregelen er at det ikke er anledning til overnattingsbesøk før skoledag. Eleven har ansvar for at de besøkende følger internatreglementet og er kjent med branninstruksen. Gutter og jenter får ikke overnatte på samme internatrom.

Skolen har noen gjesterom tilgjengelig, og vil gjøre det de kan for å finne plass til gjester. Skolen har ekstramadrasser som kan lånes når besøkende vil overnatte på elevrom. I forbindelse med arrangement kan skolen være nødt til å låne elevrom til gjesterom. Dette vil bli avtalt med eleven på forhånd.

Eleven har og ansvar for at de besøkende betaler for oppholdet. Foreldre, besteforeldre og søsken skal ikke betale. Skolen viser bort besøkende, dersom det er nødvendig.

Økonomi

Skade på skolens eiendom

Eleven er ansvarlig for rommet sitt den tiden han disponerer det. Ved uhell i fellesrom eller på eget rom, må skaden straks rapporteres til tilsynslærer. Eleven har erstatningsansvar for for skader han forårsaker. Eleven er erstatningsansvarlig for skade på sitt rom, selv om han hevder at han ikke har gjort skaden. Dersom to elever deler rom, kan skaden bli delt, dersom de to ikke blir enig om fordeling. Rektor avgjør dette.

Depositum

Eleven betaler inn et depositum på kr 1000,- når skoleåret tar til. Dette beløpet, minus evt fratrekk, får eleven tilbakebetalt senest 15. august det året eleven slutter ved Lundeneset. Beløpet kan bli benyttet til å dekke skade på eget rom og utstyr, rengjøring av rom, innleie av andre når eleven ikke har utført pålagte elevoppgaver, samt andre utlegg på vegne av eleven.

Dersom det er trukket kr 500 eller mer, kan skolen be om at depositumet fylles opp igjen.

Skader/tyveri

Dersom det oppstår skade/tyveri på elevrom eller eiendeler som hører eleven til, er dette elevens eget ansvar, så lenge skolen ikke kan lastes. Dette gjelder også ved bruk av vaskemaskin/tørketrommel, eller annet utstyr som hører skolen til. Eleven må selv sørge for at innboforsikringen til foreldrene dekker elevens inventar. Det er viktig at eleven låser rommet sitt.

Utvisning på grunn av manglende betaling

Elever har plikt til å betale internatpenger. Eleven kan miste internatplass ved manglende betaling. Før eleven mister internatplass må det være gjort minst to purringer + varsel før utvisning

Oppfølging av internatreglement

Før iverksetting av sanksjoner har eleven alltid anledning til å forklare seg. Sanksjonene blir vanligvis sett i sammenheng med tidligere forseelser. Grove forseelser kan føre til utvisning umiddelbart (for eksempel utløsning av brannalarm).

Skolen ønsker at sanksjonene skal være rettferdige. Samtidig vil det ofte være hensiktsmessig å reagere ulikt overfor ulike elever. Sanksjonene skal både ta hensyn til fellesskapet og til den enkelte elev.

Tilsynsvakt, eller andre ansatte, registrerer brudd på reglementet. Ansatte har plikt til å registrere reglementsbrudd, selv om de ikke har tilsynstjeneste.

Vanligvis vil reglementsbruddet, eller gjentatte reglementsbrudd, resultere i påtale og rettledning fra kontaktlærer. Da vil det også bli sendt brev til foresatte for elever under 18 år.

Bortvising (for kortere periode) fra internatet brukes overfor alvorlige reglementsbrudd, eller gjentatte reglementsbrudd. Dersom eleven viser liten vilje til samarbeid, eller nekter å godta reglementet, kan skolen utvise eleven fra internatet for godt.

Avgjørelse om reaksjoner blir tatt av rektor, etter innstilling fra disiplinærutvalg og kontaktlærer. Foresatte (til elever under 18 år) vil bli informert så raskt som mulig etter slike vedtak.

 

Reglementet er godkjent av skolestyret 18. mai 2022