Sant og usant om Lundeneset

Må ein vera kristen for å gå på Lundeneset? Er det dyrt? Me prøver å svara på nokre vanlege spørsmål og påstandar om Lundeneset!

Ein må vera kristen for å gå på Lundeneset

Usant!

Sjølv om skulen har eit kristent verdisyn og ei kristen verkelegheitsforståing, betyr ikkje det at du som elev må vera kristen. Me ønskjer å fortelja om Jesus, men har respekt for elevar som ikkje trur, eller trur på noko anna. På Lundeneset vil du møta mange som er kristne, og me har eit obligatorisk kristendomsfag. Kristne møte og bibelgrupper skjer på fritida, og er frivillig å vera med på.

 

For å koma inn på Lundeneset treng ein toppkarakterar

Usant!

Lundeneset er ein populær skule, og hovudregelen er at ein får skuleplass med utgangspunkt i karakterane. Førsteopptaket i mars har eit høgare karaktersnitt enn det som er det reelle snittet ved skulestart i august. Det er fordi fleire som har søkt seier frå seg plassane i løpet av våren og sommaren. Så gode karakterar gir deg tidleg plass, men har du is i magen, er det fullt mogleg å få plass med lågare karakterer også.

 

På Lundeneset skjer det mykje på fritida

Sant!

Fritidstilbodet på Lundeneset er variert. Me har eigen gymsal, og uteområde som ligg til rette for ulike typar fritidsaktivitetar. Og så har me kvart år to flotte miljøarbeidarar som har som einaste oppgåve å skapa eit godt fritidsmiljø! Naturen, fjella og sjøen ligg rett utanfor internatdøra. 20 minutt unna ligg langrennsløypene vinterstid. Elles kan det nemnast at Lundeneset har  fotballag i seriespel, og det blir arrangert hobbygrupper. I tillegg skjer det  mykje uorganisert som elevane finn på sjølv.

 

Lundeneset følgjer nasjonale læreplanar og eksamensordningar

Sant!

Undervisninga du får på Lundeneset tilsvarer den du får på andre vidaregåande skular, me følgjer dei same læreplanane. Eksamen føregår etter same reglar og på same måte som elles i landet. Lundeneset har i tillegg kristendom som eit to-timarsfag i VG1 og VG2. I dette faget kan ein trekkast ut i munnleg eksamen.

 

Det kostar mykje å gå på privatskule

Usant!

Det stemmer at det kostar litt å gå på Lundeneset, sidan Lundeneset ikkje har same tilskotsordning som offentlege skular. Skulepengane er i overkant av 2000 kroner månaden. Bur du på internat, kjem kostnaden med internatplass i tillegg. Mykje av dette blir dekka gjennom stipend frå lånekassen (bortebuarstipend). Inkludert i internatprisen, er alle måltid i løpet av dagen. Dette kan du lesa meir om her

Har du fleire spørsmål? Velkommen til å ta kontakt med oss, send epost til post@lvs.no, eller ta kontakt med oss via Facebook-sida vår. Du finn også meir informasjon her (sjekk høgremenyen).

Og hugs: Det er framleis mogleg å søka skuleplass, sjølv om opptaket for neste skuleår er i gang. Send søknadsskjema her!